Programska priprema

Izrada programske pripreme

U programsku pripremu spada pretvorba znaka u krivuljni (vektorski) oblik. Nakon vektoriziranja krivulje treba optimizirati po ubodima, kako bi se mogao napraviti strojni vez željenog uzorka na tkanini.

Markonci